Reuma panel

Paket laboratorijskih analiza Reuma panel sadrži:

– Sedimentacija
– Fibrinogen
– RF
– ASTO
– W. Rose
– CRP

Cijena analize: 50,00 KM