Paket dijabetes

Paket laboratorijskih analiza Paket dijabetes sadrži:

– Glukoza natašte
– HbA1c
– Urea
– Kreatinin
– Lipidni status
– Analiza urina

Cijena analize: 30,00 KM