Protein S – 100

Opis analize:

C centralnog nervnog sistema te u stanicama melanoma. Koristi se kao pomoć pri dijagnostici, praćenju razvitka bolesti te uspješnosti terapije.

Referentne vrijednosti: <0.105 ug/L

Priprema za analizu: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

Cijena analize: 90,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Iako je prisutan i kod ganglioma najviše se koristi za dijagnostiku melanoma, jer S100 ima dosta u melanocitima.

    Nađena je pozitivna korelacija sa stadijem bolesti, a koncentracije S100 u serumu su također u korelaciji s brojem zahvaćenih organa, prisustvom metastaza u jetri ili kostima i odgovorom na kemo ili imunoterapiju. Povišene koncentracije u perifernoj krvi su specifične i osetljive za progresiju tumora.

    Povezane bolesti: Bolesti jetre, Tumor markeri