Lamictal

Opis analize:

Klinički značaj testa se ogleda u monitoringu serumske koncentracije lamotrigina/lamictala.
Poluživot iznosi 25-33 sata, ali se skraćuje u slučaju istovremene primjene fenitoina ili karbamazepina, a produžava sa istovremenom primjenom valproične kiseline, kod bubrežne insuficijencije ili oštećenja jetre. Određivanje nivoa lamotrigina u krvi može biti važno kako bi se osigurala efikasna doza lijeka i izbjegle nuspojave. Pravilno doziranje i praćenje nivoa lijeka pomažu u postizanju terapijskog efekta bez nepotrebnih nuspojava. Nekoliko ključnih informacija o određivanju nivoa lamotrigina u krvi:

1.Terapeutski nivoi:- Terapijski nivoi lamotrigina variraju u zavisnosti od pacijenta, vrste liječenja (npr. epilepsija ili bipolarni poremećaj) i drugih faktora. Vaš ljekar će odrediti ciljne terapijske nivoe.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu: Važno je uzeti uzorak krvi u određeno vrijeme nakon posljednje doze lijeka kako biste dobili preciznije informacije o koncentraciji u krvi.

Cijena analize: 55,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Povezane bolesti: Lijekovi u krvi