HbA1C

Opis analize:

HbA1c nastaje ne-enzimatskom glikacijom slobodne amino skupine na N-kraju β-lanca hemoglobina A0.

Referentne vrijednosti: Muškarci i žene: 4,0 – 6,2 mmol/L

Priprema za analizu: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

Cijena analize: 15,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Na HbA1C nema mnogo utjecaja hrana pojedena posljednjih nekoliko dana prije uzimanja uzorka krvi, pa se ni njegova vrijednost ne može smanjiti preskakanjem obroka prije samog testiranja ili poboljšanjem nadzora nad glukozom u krvi dan prije uzimanja uzorka.

    Ovim dijagnostičkim testom ispituje se koncentracija hemoglobina A1c (HbA1c) ili glikoliziranog hemoglobina. Hemoglobin, proteinska molekula u eritrocitima, mijenja se kada se na nju veže glukoza. Do koje će se mjere promijeniti ovisi o prosječnoj koncentraciji šećera u krvi kojoj je protein izložen tijekom svog životnog vijeka.

    Povezane bolesti: Dijabetes – šećerna bolest