CMV PCR kvantitativno

Opis analize:

CMV spada u grupu herpesvirusa i jedan je od učestalih uzročnika infekcija kod ljudi. Često ovaj tip virusa uspostavlja latentnu infekciju u mononuklearnim limfocitima i stromi koštane srži, te je poznat kao oportunistički patogen kod pacijenata sa oslabljenim imunim sistemon. CMV se prenosi putem krvi, tjelesnim tekućinama i transplantiranim organima. Virus je moguće prenjeti i sa majke na dijete za vrijeme trudnoće ili za vrijeme poroda. CMV najčešće se javlja kod novorođenčadi. Klinička slika novorođenčadi koja su zaražena ovim virusom, najviše zavisi od toga da li je majka prebolovala prije infekciju, to jeste da li ima razvijen imunitet na CMV. U slučaju kad se majka prvi put zarazi virusom tokom trudnoće simptomi su vidljivi odmah po rođenju te mogu uklučivati mikrocefaliju, atrofiju mozga, korioretinitis, senzoneurinalni gubitak sluha, povećanje jetre i slezene, hematološki poremećaji, osip i krvarenja. Kad se radi o reinfekciji majke, većina djece se po rođenju doima klinički zdravom, premda su pod povećanim rizikom od naknadne pojave određenih tegoba. Analiza se vrši upotrebom PCR (Polimerase chain reaction) dijagnostie CMV virusa koja omogućuje rano otkrivanje infektivnog agensa – prije nego se stvorilo antitijelo. PCR dijagnostika određuje tačan broj kopija virusa te se preporučuje za praćenje djelotvornosti terapije. Ovom analizom se detektira i kvantificira DNA citomegalovirusa u ljudskim biološkim uzorcima uključujući serum, plazmu (citrat ili EDTA kao antikoagulans), urin, biopsijski uzorak, uzorke tkiva, obuhvaćajući sve genotipove CMV-a

Referentne vrijednosti: Donja granica detekcije testa iznosi 60 IU/mL (72 copies/mL).

Priprema za analizu: Nije potrebna posebna priprema prije vađenja krvi.

Cijena analize: 100,00 KM