A-CCP

Opis analize:

Reumatoidni artritis (RA) jedna je od najčešćih autoimunih bolesti. Dosadašnji testovi za dijagnozu RA – reumatoidni faktor i CRP nedovoljno su specifični za RA. Nedavno se otkrilo da je u serumu osoba s RA, citrulin ciljni peptid različitih auto-anititjela kao anti-perinuklearni faktor, anti-keratin antitijelo itd. Na tome se zasniva određivanje anti-CCP (antitijela na ciklički citrulinski peptid), koja je visoko specifična za RA.

Referentne vrijednosti: Muškarci i žene: 17 U/mL

Priprema za analizu: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

Cijena analize: 40,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Jedna od najvažnijih dijagnostičkih prednosti antitijela A-CCP je njihova prisutnost u ranoj fazi RA (<1 god). Prema nekim istraživanjima, antitijela na CCP prethode kliničkim simptomima i do 10 godina.

    Također je vrlo dobar prognostički marker za razlikovanje erozivnog od ne-erozivnog oblika reumatoidnog artritisa. Pretpostavlja se da bi povremeno određivanje anti-CCP u osoba s povećanim rizikom za razvoj RA (genetička predispozicija) omogućilo raniju primjenu terapije u onih sa stalnim porastom koncentracije anti-CCP.

    Povezane bolesti: Imunologija, Reumatoidni artritis